letcode两数之和php版本

成人自考/成人高考/教师资格证/会计从业资格证/建造师/造价师,一个小程序就够啦。

先看看题目:

给定一个整数数组 nums 和一个目标值 target,请你在该数组中找出和为目标值的那 两个 整数,并返回他们的数组下标。

你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,数组中同一个元素不能使用两遍。

示例:

给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9

因为 nums[0] + nums[1] = 2 + 7 = 9
所以返回 [0, 1]

(1).暴力枚举.我第一次做这道题只能想到这个,文科生有点丢人了。两个大循环,每次循环都用目标值去减去当前值,如果结果的值在这个数组中,并且不是当前值则返回当前值的位置和结果值的位置。

class Solution
{
    /**
     * @param Integer[] $nums
     * @param Integer $target
     * @return Integer[]
     */
    function twoSum($nums, $target)
    {
        foreach ($nums as $key => $value)
        {
            $temp = $target - $value;
            foreach ($nums as $key2 => $value2)
            {
                if ($value2 == $temp && $key2 != $key)
                {
                    return [$key, $key2];
                }
            }
        }
    }
}

(2).哈希表. 建立一个哈希表,key保存每个元素的值,value保存每个元素原来的key.每次循环时判断哈希表是否存在一个(目标值-当前元素)的值,存在则返回当前元素的key和哈希表中的位置。我起初认为这样是不正确的,因为上面要求返回的是[0,1],但是我们这样来做结果是[1,0],不过我看了下letcode的题解,这样也是正确的。

class Solution
{
    /**
     * @param Integer[] $nums
     * @param Integer $target
     * @return Integer[]
     */
    function twoSum($nums, $target)
    {
        $hash = [];
        foreach ($nums as $key => $value)
        {
            $temp = $target - $value;
            if (isset($hash[$temp]))
            {
                return [$key, $hash[$temp]];
            }
            $hash[$value] = $key;
        }
    }
}

很显然hash来处理更快

访客
邮箱
网址

Top